Accounts

MOUs

Visitors Counter

10042724

નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી, જુનાગઢ અને જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સીટી, જુનાગઢના સંયુક્ત ઉપક્રમે તા. ૧૪-૧૫ જુન, ૨૦૧૮ ના રોજ શાકભાજી અંગેનો તાલીમ કાર્યક્રમ.

Click here to see the details

Advertisements