Accounts

MOUs

Visitors Counter

19135942

રીન્યુએબલ એનર્જી એન્જી. વિભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા પ્લાસ્ટિક મલ્ચ રોલ વિતરણ, નિદર્શન-વ-તાલીમ કાર્યક્રમ વિષય પર તા. ૦૯-૦૩-૨૦૨૧ ના રોજ એક દિવસીય કાર્યક્રમનું આયોજન.

રીન્યુએબલ એનર્જી એન્જી. વિભાગ, કૃ.ઈ.ટે.કો., જુ.કૃ.યુ., જુનાગઢ દ્વારા પ્લાસ્ટિક મલ્ચ રોલ વિતરણ, નિદર્શન-વ-તાલીમ કાર્યક્રમ વિષય પર તા. 09-03-2021 ના રોજ એક દિવસીય કાર્યક્રમનું આયોજન.

Click here to see the details

Advertisements