વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી દ્વારા ૧૫ દિવસીય સર્ટીફીકેટ કોર્ષ "ઇન્ટીગ્રેટેડ ન્યુટ્રીયન્ટ મેનેજમેન્ટ ફોર ફર્ટીલાઈઝર ડીલર્સ" ના તાલીમ કાર્યક્રમના આયોજન બાબત.

Click here to see the details