જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

ફરીથી પ્રિન્ટ કરવા માટે નીચે મુજબની માહિતી આપો

ખેડૂતની વ્યક્તિગત માહિતી :

ફોર્મ ભરતી વખતે કોય મુશ્કેલી આવે તો આ નંબર પર ફોન કરવો. આઇટી સેલ , જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જુનાગઢ: (0285)2677487/424.

Copyright (c) 2020, Junagadh Agricultural University.Developed and Powered by Information Technology Cell, JAU.